REGULAMIN

 

 1. Szkoła Tańca Orientalnego „Perfekta” prowadzona przez firmę Varsovia Orient Aleksandra Orzepińska – Kopeć oferuje zajęcia typu taniec (w dalszej treści regulaminu „Zajęcia”).
 2. Zapisanie się na kurs tańca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Zajęcia odbywają się w Szkole Tańca Perfekta, przy ul. Guderskiego 3 w Warszawie Harmonogram Zajęć jest dostępny na stronie internetowej www.taniec-orientalny.waw.pl.
 4. Zajęcia skierowane są do osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie przed przystąpieniem do pierwszych Zajęć.
 5. Osoby poniżej 16 roku życia mogą ćwiczyć jedynie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
 7. Zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja przez Uczestnika zajęć ruchowych zwanego dalej „Uczestnikiem”, bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego,
 8. Posiadanie ważnego, aktualnego i opłaconego karnetu na zajęcia.
 9. Posiadanie ważnej, imiennej karty partnera klubu (Benefit Systems. FitProfit, Ok System) oraz dokument potwierdzający tożsamość.
 10. Uiszczenie Opłaty jednorazowej za Zajęcia,
 11. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Zajęciach.
 12. W przypadku uczęszczania na zajęcia z ważną kartą Multisport obowiązuje opłata kaucji zwrotnej w wysokości 40zł. W przypadku nieobecności na 1h zajęć z kaucji potrącane zostaje 20zł, w przypadku nieobecności na 2h zajęć (i więcej) potrącane zostaje 40zł. Po wykorzystaniu kaucji obowiązkowa jest ponowna opłata. Niewykorzystana kaucja w przypadku rezygnacji z zajęć, zostaje zwracana. Organizator nie potrąci żadnej kwoty z kaucji w przypadku urlopu (wakacje, ferie) oraz chorób przewlekłych, długotrwałych typu złamania, zabiegi, pobyty w szpitalu. Uczestnik zajęć ubiegający się o wstrzymanie potrącania z kaucji zobowiązany jest zgłosić nieobecność z minimum 1 tygodniowym wyprzedzeniem (z wyjątkiem nagłych złamań i pobytów w szpitalu) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia słowne, u instruktora czy w jakikolwiek inny sposób nie będą akceptowane. Uczestnik zajęć, który zgłosił nieobecności nie zachowując 1 tygodniowego wyprzedzenia (wypadki losowe, konieczność pozostania dłużej w pracy, złe samopoczucie itp.) ma prawo do odrobienia nieobecności na zajęciach innej grupy w ramach wolnych miejsc w ciągu dwóch  tygodni. Odrobienie nieobecności powoduje, że kaucja pozostaje nienaruszona.
 13. Karty Multisport muszą być odbite przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku spóźnienia uczestnik zobowiązany jest zapłacić za pojedyncze wejście.
 14. W poszczególnych zajęciach pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają osoby, które posiadają aktualny karnet lub są wpisane na listę uczestników danych zajęć i posiadają kartę partnera. Pozostałe osoby bez zapisów mogą uczestniczyć w zajęciach w przypadku wolnych miejsc do danej grupy. Zapisów na zajęcia można dokonywać osobiście u Organizatora, telefonicznie pod numerem 511-046-136 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 15. W razie stwierdzenia faktu naruszenia porządku czy też przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator jak również osoba prowadząca zajęcia oraz obsługa obiektu, na którym odbywają się zajęcia może odmówić uczestnikowi prawa do udziału w zajęciach.
 16. Karnet miesięczny ilościowy jest ważny przez okres 4 tygodni od dnia wykupienia i uprawnia do wstępu na wybrane zajęcia.
 17. Maksymalnie dwie nieobecności można odrobić na innych grupach w trakcie obowiązywania karnetu, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem terminów i w przypadku wolnych miejsc w grupach. W przypadku nieobecności zajęcia nie są przepisywane na następny miesiąc.
 18. Organizator zajęć nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 19. Na sali ćwiczeń obowiązuje strój sportowy. Uczestnik ćwiczy w zmienionym, czystym obuwiu sportowym, bądź boso.
 20. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia. Spóźnienie może skutkować brakiem wolnych miejsc i wykluczyć możliwość uczestnictwa w zajęciach.
 21. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń.
 22. Uczestnik uczestniczy w Zajęciach na własną odpowiedzialność i nie będzie dochodził od Organizatora żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z uczestnictwem w Zajęciach, chyba że zostały one spowodowane przez Organizatora lub jego pracowników.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niestosowania się do poleceń instruktora.
 24. Uczestnik powinien poinformować Instruktora o złym samopoczuciu, urazach, kontuzji, ciąży oraz fakcie przebywania pod stałą opieką lekarską.
 25. Personel Szkoły nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Uczestnik, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.
 26. Pogorszenie samopoczucia podczas zajęć obliguje uczestnika do niezwłocznego przerwania ćwiczeń i powiadomienia o pogorszeniu samopoczucia osoby prowadzącej zajęcia bądź opiekuna grupy.
 27. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z następujących przyczyn: niezależnych od organizatora.
 28. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, a także z przyczyn stanowiących siłę wyższą, opłata za niewykorzystane zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub na wniosek Uczestnika, zostaje mu zwrócona.
 29. Uczestnik zajęć ma prawo do wykonywania zdjęć do celów własnych wyłącznie za zgodą wszystkich uczestników zajęć. Rozpowszechnianie zdjęć wymaga zgody osób, które są na zdjęciu widoczne.
 30. Uczestnicy zajęć, których stan wskazuje na spożycie alkoholu nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach.
 31. Rzeczy wartościowe Uczestnik zobowiązany jest zdeponować w recepcji lub oznaczonych szafkach depozytowych. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane w ww. miejscach, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 32. Każdy Uczestnik poprzez udział w zajęciach wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych podanych w oświadczeniu oraz zgłoszeniu do celów związanych z uczestnictwem w zajęciach.
 33. Uczestnik biorąc udział w zajęciach wyraża zgodę na:

- utrwalanie swojego wizerunku przez organizatora zajęć

- korzystanie z wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w zajęciach oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z udziałem w zajęciach.

 1. Uczestnik zajęć bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich negatywnych następstw przedmiotowych zajęć, w tym urazów lub innych zdrowotnych konsekwencji i nie będę wnosił/a roszczeń z tego tytułu do organizatora zajęć, instruktora lub innych podmiotów przy udziale, których odbywają się zajęcia.