Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Rozumiem

Taniec orientalny taniec
YouTube
Unikaton
Jeśli chcesz dostawać informacje o promocjach i nowościach, zapisz się!
Adres e-mail:
Imię:
Zapisanie się na newslettera jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności
open/close
open/close

Widzisz błędy? Masz uwagi?

Daj nam znać! Będziemy wdzięczni :)

Wpisz adres e-mail (opcjonalnie):

Wpisz treść (wymagane):

Regulamin zajęć

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW

POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

internetowym prowadzonym pod adresem www.taniec-orientalny.waw.pl/karnet

prowadzonym przez Fit-me s.c. z siedzibą w Warszawie (03-892), ul. Abrahama

2a lok. 1, wpisaną do CeiDG, NIP 1132843931, Regon 143330880, zwanej dalej

Firmą

Firma Fit-me sprzedaje karnety na zajęcia organizowane przez Perfekta

Katarzyna Żylik w Warszawie (03-982) ul. Guderskiego 3, NIP: 1130989381,

Regon: 015416341

Kontakt z Firmą

Tel. 511 046 136

Poczta elektroniczna: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I. Definicje:

1. Klient : osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba, która ukończyła

co najmniej 13 lat i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego (w

szczególności rodzica), a także osoba prawna oraz instytucja posiadająca

zdolność prawną, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie lub

korzysta z innych usług.

2. Przedmiot transakcji: karnety na zajęcia typu fitness, taniec brzucha,

zumba oraz usługi wymienione i opisane na wymienionej powyżej stronie

internetowej Firmy.

3. Sklep internetowy: serwis internetowy dostępny pod adresem www.taniec-
orientalny.waw.pl/karnet, za pośrednictwem którego Klient może kupować

Przedmiot transakcji.

4.Zamówienie: oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość

Przedmiotów transakcji zmierzające do zawarcia umowy kupna-sprzedaży

za pośrednictwem Sklepu internetowego.

II. Zasady ogólne świadczenia usług do których dostęp, jako

Przedmiot transakcji, oferuje Firma.


1. Firma sprzedaje karnety na zajęcia służące poprawie zdrowia, kondycji i

sylwetki Klientów.

2. Firma zapewnia Klientom sprzedaż karnetów na zajęcia prowadzone przez

fachową i doświadczoną kadrę

3.Klienci (ćwiczący) ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu ryzyka

wykonywanych ćwiczeń. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do

powiadomienia instruktora o złym samopoczuciu, urazach, kontuzji,

ciąży oraz fakcie przebywania pod stałą opieką lekarską. W przypadkach

wątpliwych Firma zaleca zasięgnięcie przez Klienta na koszt własny i

własnym staraniem porady lekarskiej.

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niestosowania

się do poleceń instruktora.

5. Uczestnictwo w zajęciach, na które firma sprzedaje karnety, po spożyciu

alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione.

6. Karnet stanowi dowód uiszczenia opłaty za zajęcia, a jego wykupienie jest

równoznaczne z rezerwacją miejsca.

7
. W przypadku dwóch nieobecności w miesiącu, korzystający z karnetu

może wziąć udział w zajęciach w ramach miesiąca, na który został

wykupiony karnet, ćwicząc w innej grupie jednakże po wcześniejszym

uzgodnieniu z przedstawicielem Firmy terminów i w przypadku wolnych

miejsc w grupach.

8. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Firmy, a

także z przyczyn stanowiących siłę wyższą, opłata za niewykorzystane

zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub na wniosek Klienta, zostaje mu

zwrócona.

9. Klient ma prawo do rozwiązania umowy stanowiącej przedmiot transakcji.

W tym celu Klient złoży wypowiedzenie w formie pisemnej (dopuszcza

się forma mailową). Umowa ulega rozwiązaniu w chwili otrzymania przez

Firmę oświadczenia Klienta.

III. Zasady ogólne sprzedaży karnetów.

1.Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby oferta, która jest

prezentowana na stronie Sklepu była kompletna i aktualna. Gdyby

okazało się, że któryś z Przedmiotów transakcji nie jest dostępny,

Firma bezzwłocznie poinformuje o tym Klienta drogą telefoniczną

lub mailową.

2. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązuje się do zapoznania

się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem złożenia Zamówienia i

dokonania transakcji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.


IV. Zamówienia.

1.Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową

Sklepu,

2. Zamówienia na stronie internetowej Sklepu można składać 24

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wszystkie dni w roku.

3.Zamówienie staje się skuteczne z chwilą prawidłowego

wypełnienia przez Kupującego formularza zamówienia

opublikowanego na stronie internetowej Sklepu oraz podania

danych kontaktowych (nr telefonu i adres e-mail).

4.Zamówienia wypełnione nieprawidłowo mogą być przez

Firmę anulowane, jeśli na wezwanie Firmy Klient nie dokona

korekty.

5.Prawidłowo złożone zamówienie zostanie potwierdzone

automatyczną odpowiedzą Sklepu na adres e-mailowy

Klienta.

6.Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie

drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail

elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

7.Klientowi, który zakupił karnet droga elektroniczną przysługuje

prawo odstąpienia od umowy zakupu karnetu w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.


V. Ceny.

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie stanowią ceny brutto i wyrażone są w

złotych polskich.

2. Cena karnetu jest obliczana na podstawie ilości wejść w danym miesiącu.


VI. Płatności.

1. Płatności dokonywane są za pośrednictwem PayU S.A.

z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-

324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań

– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

VII. Potwierdzenie zawarcia umowy/zakupu karnetu

Potwierdzenie zakupu karnetu stanowi wydruk otrzymanego od

Firmy z adresu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. przyjęcia zamówienia oraz

potwierdzenia przelewu, które należy okazać przed rozpoczęciem

pierwszych zajęć.

VIII. Reklamacje.

1. W przypadku niezgodności karnetu z zawartym na stronie internetowej

Sklepu opisem (niezgodność z umową), Klient ma prawo reklamować

karnet przesyłając na adres Firmy pismo z opisem rodzaju niezgodności.

2. W przypadku przyjęcia reklamacji Firma zwróci Klientowi cenę karnetu.

3. Klient traci uprawnienia przewidziane w Ustawie o szczególnych warunkach

sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksie cywilnym, jeżeli nie powiadomi

Firmy w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności nie

zawiadomi o tym fakcie Firmy.

4. W przypadku stwierdzenia przez klienta niezgodności karnetu z umową

powinien on bezzwłocznie zaprzestać uczestniczenia w zajęciach i

powiadomić o tym fakcie Firmę. Uczestniczenie przez Klienta w objętych

karnetem zajęciach oznacza uznanie zgodności karnetu z umową

IX. Dane osobowe. Pliki „cookies”. Polityka prywatności.

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez

Klientów w związku z zakupem jest Firma. Dane te są przechowywane

zgodnie z przepisami prawa.

2. Podczas składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na

umieszczanie jego danych osobowych w bazie danych prowadzonych

przez Firmę w celu ich przetwarzania w związku z realizacją

Zamówienia. W przypadku wyrażenia takiej zgody Kupujący ma

prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania a także żądania ich

usunięcia.

3. Niezbędne do zrealizowania płatności dane osobowe Klientów,

dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są

przekazywane spółce PayU S.A. Dane te przekazywane są dobrowolnie.

Klienci mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

4. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający

wykorzystuje technologię znaną jako cookies– informacje zapisywane

przez serwer z którego korzysta Firma na komputerze użytkownika.

Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce

internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak

pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

X. Postanowienia ogólne.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie

mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów

prawa w tym ustawy o prawach konsumenta

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w tym z

wykonywaniem umów zawartych pomiędzy Firmą a Klientem, będą

rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo

zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.

3. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego

Regulaminu z tym jednak zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed

zmianą Regulaminu stosuje się wersję obowiązującą w chwili złożenia

zamówienia przez Klienta.

4. Regulamin obowiązuje od 20.09.2012.

Zmodernizowano przez:
tworzenie stron
tworzenie stron